Szczegóły jednostki

powrót do listy jednostek
Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres
ul. Lubelska 121
21-025 Niemce
E-Mail

Informacje dodatkowe
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Adres: 21-025 Niemce ul. Lubelska 121 Telefon: (0...81) 756 10 52 Tel./fax :(0...81) 756 17 66 E- mail: opsniemce@wp.pl Godziny urzędowania : od poniedziałku do piątku od 7 30 do 15 30 Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej # zlecone gminie - zgodnie z ustaleniami przekazanymi w tej sprawie przez wojewodę # zadania własne gminy Do głównych zadań realizowanych przez ośrodek należy: · przyznawanie i wypłata zasiłków stałych, stałych wyrównawczych i rent socjalnych; · przyznawanie i wypłata macierzyńskich zasiłków okresowych i macierzyńskich zasiłków jednorazowych; · przyznawanie i wypłata gwarantowanych zasiłków okresowych, zasiłków okresowych i specjalnych zasiłków okresowych; · przyznawanie i wypłata zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej; · przyznawanie i wypłata zasiłku celowego w formie biletu kredytowego oraz wykonywanie innych zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin; · opłacanie składek ubezpieczenia społecznego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia jeżeli nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu z innego tytułu; · udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom do tego pozbawionym; · świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania; · udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego; · praca socjalna i poradnictwo; · sprawianie pogrzebów; · przyznawanie i wypłata zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych; · przyznawanie pomocy rzeczowej ; · przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie oraz przyznawanie i wypłata zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie ; · wykonywanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, wynikających z rozeznanych potrzeb gminy; Zasady udzielania pomocy społecznej Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie , zamieszkującym i przebywającym na terenie RP oraz cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terenie RP posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej. Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: * ubóstwa, * sieroctwa, * bezdomności, * potrzeby ochrony macierzyństwa, * bezrobocia, * niepełnosprawności, * długotrwałej choroby, * bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, * alkoholizmu lub narkomanii, * trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, * klęski żywiołowej lub ekologicznej. Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie , od dnia 1 czerwca 2003 roku, nie przekracza: ¨ na osobę samotnie gospodarującą – 461, 00 zł ¨ na pierwszą osobę w rodzinie – 418,00 zł ¨ na druga i dalsze osoby w rodzinie powyżej 15 lat –294,00 zł ¨ na każdą osobę w rodzinie poniżej 15 lat – 210 zł Powyższe kwoty podlegają waloryzacji i ustalane są na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjętego w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza wskaźniki waloryzacji oraz odpowiednie kwoty w Monitorze Polskim. Świadczenia pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, bądź innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Wydanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczeń z pomocy społecznej, wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. W toku wywiadu ustala się sytuację osobistą, rodzinną , dochodową i majątkową osoby lub rodziny ubiegającej się o przyznanie świadczeń pomocy społecznej oraz powody ubiegania się o te świadczenia. Wywiad przeprowadza pracownik socjalny legitymujący się legitymacją pracownika socjalnego. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej lub rodziny albo w miejscu jej pobytu. Podstawą ustalenia danych osoby ubiegającej się o świadczenia, stanu jej zdrowia oraz sytuacji osobistej, rodzinnej i materialnej stanowią odpowiednio aktualne dokumenty, a w szczególności: 1. dowód osobisty, 2. decyzji organu rentowego przyznającej świadczenie z ubezpieczenia społecznego albo orzeczenia komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 roku lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 3. zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne , składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanych przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe, 4. zaświadczenie o wysokości wygrodzenia uzyskiwanego z tytułu pracy zarobkowej na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych ), z informacją o potrąceniach jak wyżej, 5. dowód otrzymania renty lub emerytury, 6. zaświadczenia z urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych, 7. zaświadczenie ze szkoły ponadpodstawowej o kontynuowaniu przez dziecko nauki, z informacją o pobieraniu stypendium lub innego wynagrodzenia , 8. decyzja urzędu pracy o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, o utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub przyznaniu prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego stypendium, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego albo potwierdzenia z urzędu pracy, że osoba ta znajduje się w rejestrze jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, 9. oświadczenie o wysokości dochodu osiąganego z prowadzonej działalności gospodarczej potwierdzone przez Urząd Skarbowy, 10. oświadczenie o stanie majątkowym wg wzoru, (zastrzeżone po wypełnieniu), 11. zaświadczenie pracodawcy o okresach zatrudnienia w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenie społeczne oraz o okresach nieskładkowych - dotyczy to osoby ubiegającej się o opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne. Pracownik socjalny jest zobowiązany poinformować osobę zainteresowaną lub rodzinę ubiegająca się o świadczenia, że udzielenie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym lub niepoinformowanie o zmianie sytuacji osobistej lub majątkowej stanowi przesłankę do dochodzenia przez ośrodek pomocy społecznej zwrotu nienależnie pobranych świadczeń niezależnie od dochodu rodziny.
Ściseł Barbara
Stanowisko
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Godziny przyjęć i nr pokoju
7:30-15:30

Dokumenty opublikowane przez jednostkę

LpOpis dokumentuOpcje
dodano do BIP: 18-12-2012 21:11:54 | rejestr zmian