Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Niemce

Szczegóły oferty pracy

Powrót do ofert pracy

Inspektor

Jednostka ogłaszająca
Urząd Gminy Niemce Lubelska 21-025 Niemce
Data ogłoszenia
2020-08-24
Termin składania dokumentów
2020-09-03
Wymagane wykształcenie

Wyższe

Wymagania związane ze stanowiskiem
I.    Wymagania niezbędne

1. Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku – 3 lata,

2. posiadane obywatelstwo polskie,

3. pełna zdolność do czynności prawnych,

4. korzystanie z pełni praw publicznych,

5. brak prawomocnego wyroku sądowego za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6. nieposzlakowana opinia,

7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

8. znajomość obowiązujących ustaw i przepisów wykonawczych do tych ustaw dotyczących wykonywania obowiązków na zajmowanym stanowisku,

9. znajomość instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ,

10. znajomość ustawy o samorządzie gminnym,

11. znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,

12. znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego,

13. znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,

14. znajomość zasad postępowania administracyjnego ,

15. umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera i internetu, faksu.

 1. II.                 Wymagania dodatkowe
 2. Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 3. umiejętność stosowania obowiązujących przepisów prawa, formularzy, procedur, oraz znajomość prowadzenia odpowiedniej dokumentacji na stanowisku pracy,
 4. sumienność, sprawność, bezstronność, dobre planowanie i organizowanie pracy, odpowiednia postawa etyczna i komunikatywność,
 5. umiejętność analitycznego myślenia i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,

zdolność do efektywnego podnoszenia kwalifikacji.

Zakres obowiązków

I. W zakresie przygotowania inwestycji (w szczególności inwestycji współfinansowanych ze środków UE lub innych źródeł oraz usług geodezyjnych i projektowych w zakresie prowadzonych inwestycji):

1. przygotowanie koncepcji inwestycji realizowanych przez Urząd,

2. przygotowanie warunków wyjściowych do prac projektowych,

3. przygotowanie koncepcji finansowania inwestycji ze środków pozabudżetowych.

II. W zakresie prowadzenia inwestycji (w szczególności inwestycji współfinansowanych ze środków UE lub innych źródeł oraz usług geodezyjnych i projektowych w zakresie prowadzonych inwestycji):

1.  analiza dokumentacji technicznej,

2. uzyskanie decyzji – pozwolenia na budowę w przypadkach koniecznych, dokonywanie zgłoszenia budowy bądź przebudowy,

3. przygotowywanie dla wykonawcy kompletnej dokumentacji wraz z dziennikiem budowy (w przypadkach koniecznych),

4. reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

5. uzgadnianie ewentualnych zmian projektowych i zakresu robót dodatkowych,

6. reprezentowanie inwestora przed zainteresowanymi organami w sprawach prowadzonych inwestycji,

7. sprawdzenie jakości wykonywanych robót, w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie w przypadkach gdy nie powołano inspektora nadzoru,

8. sprawdzenie i odbiór robót budowlanych, uczestniczenie w próbach i odbiorach instalacji, urządzeń technicznych oraz udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów i wykonanych prac zleconych,

9. prowadzenie, przez okres realizacji inwestycji, strony rozliczeniowo –finansowej,

10. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu (w wymaganych przypadkach),

11. skompletowanie całości dokumentacji powykonawczej,

12. egzekwowanie od wykonawcy usunięcia usterek w okresie ustalonej gwarancji i rękojmi,

13. udzielanie informacji radnym i mieszkańcom w zakresie prowadzonych prac i perspektyw dalszej realizacji,

14. czuwanie nad terminowością realizacji umów.

15. czynności o których mowa w pkt. 1,4-8,14 pracownik może wykonywać za pomocą inspektora nadzoru, o ile został on powołany. W takim przypadku czynności o których mowa w niniejszym punkcie - pracownik egzekwuje od właściwego inspektora nadzoru.

16. udzielanie odpowiedzi na pisma związane ze sprawami będącymi w zakresie obowiązków pracownika,

17. współpraca z pracownikiem odpowiedzialnymi za pozyskiwanie funduszy pozabudżetowych na realizację inwestycji określonych pkt.III.1

III. W zakresie realizacji prawa zamówień publicznych:

1. współpraca z innymi komórkami i stanowiskami pracy przy przygotowywaniu i realizacji zamówień publicznych,

2. opracowywanie opisu przedmiotu zamówienia do dokumentacji

przetargowej na zamówienia publiczne odnośnie prowadzonych inwestycji będących w zakresie obowiązków pracownika,

3. prowadzenie postępowań publicznych zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych

IV. Pozyskiwanie funduszy pozabudżetowych na realizację inwestycji, a w tym:

1.  opracowywanie wniosków,

2.  przygotowywanie stosownych umów,

3.  przygotowywanie dokumentów do kontroli,

4.  rozliczanie końcowe środków,

5. przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy w sprawach dotyczących pozyskiwania środków  pozabudżetowych,

6. prowadzenie bazy danych o możliwościach pozyskiwania funduszy    pozabudżetowych,

7. stały kontakt z dysponentami pozabudżetowych funduszy  pomocowych,

8. pozyskiwanie unijnych źródeł finansowania,

9. przygotowywanie wspólnie z komórkami organizacyjnymi Urzędu wniosków o finansowanie przygotowanych projektów ze środków   pomocowych,

10. współpraca oraz świadczenie pomocy doradczej dla jednostek podległych, organizacji pozarządowych w zakresie zdobywania   funduszy pozabudżetowych oraz pochodzących z Unii Europejskiej w zakresie: prowadzenia stałej informacji o programach unijnych, pomoc w realizacji programów oraz konstruowaniu projektów,

11. reprezentowanie Wójta Gminy przed jednostkami wdrażającymi  i monitorującymi projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej  i innych.

V. Prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 EURO .

Wymagane dokumenty

a)    życiorys (cv),

b)    list motywacyjny,

c)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się
o pracę,

d)    kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

e)  oświadczenie kandydata o posiadanym,

f)     kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeżeli posiada),

g)    oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych,

h)    oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku inspektora,

i)      oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

j)     oświadczenie kandydata o stanie zdrowia

k)    kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności tj. świadectwa pracy, certyfikaty, zaświadczenia, referencje itp. (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
Warunki pracy

1.  praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym,

2. praca w godzinach: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek – piątek 7.30 – 15.30,

3. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy,

 

 

 

4. wynagrodzenie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 936 ze zm.)

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

W miesiącu lipcu 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Niemce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi 6%.

Miejsce składania dokumentów

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko:  Inspektor w Referacie  Inwestycji, Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych   ”

1. osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Niemce ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce,

2. drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Niemcach  ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce, 

3.  dopuszcza się składanie dokumentów drogą elektroniczną na adres: info@niemce.pl, opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym,  w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1173).

Za termin złożenia dokumentów uważa się datę i godzinę ich wpływu do Urzędu Gminy Niemce.

      Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy Niemce po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

      Składane dokumenty (list motywacyjny i CV) winny być opatrzone podpisaną klauzulą:

     

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce zawartych w liście motywacyjnym i załączonych do niego dokumentach w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy. Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią klauzuli informacyjnej zgodnie z art. 13 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym o prawie do cofnięcia zgody.

 

  ponadto we wskazanych dokumentach powinien być podany numer telefonu kontaktowego

Termin składania dokumentów 03-09-2020 r. godz. 15.00

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce zawartych w liście motywacyjnym i załączonych do niego dokumentach w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy. Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią klauzuli informacyjnej zgodnie z art. 13 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym o prawie do cofnięcia zgody.

 

 

Uwagi

1. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.

2. Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Niemce (www.ugniemce.bip.lubelskie.pl) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy Niemce ul. Lubelska 121.

3. Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 4. Kandydat, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu (o ile znajduje się w gronie 5 najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

5. KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych kandydata na stanowisko zawarte w ogłoszeniu będzie Wójt Gminy Niemce ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce, tel. 81 756 15 21; info@niemce.pl
 2. z Inspektorem Ochrony Danych kandydat może skontaktować się drogą elektroniczną: iod@niemce.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.
 3. dane kandydata będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy na podstawie art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 11 i n. ustawy o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit.  c RODO), a dane niewymienione w przepisach na podstawie zgody kandydata zgodnie art. 6 ust. 1 lit) a RODO;
 4. 4.       dane kandydata mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom przetwarzającym, którym Wójt Gminy Niemce zleci wykonywanie czynności przetwarzania danych;
 5. 5.       Twoje dane będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów państwowych.
 6. Podane przez kandydata dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub organizacji międzynarodowej.
 7. Kandydat ma prawo do żądania od Wójta Gminy Niemce dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przechowywania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych;
 8. Kandydat ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy  Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 9. Kandydat ma prawo w każdym momencie wycofać zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody;
 10. Podanie przez kandydata danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Iwona Prażmo
Dodano do BIP dnia 24-08-2020 15:09:29