Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Niemce

Szczegóły oferty pracy

Powrót do ofert pracy

Inspektor

Jednostka ogłaszająca
Urząd Gminy Niemce Lubelska 21-025 Niemce
Data ogłoszenia
2020-12-10
Termin składania dokumentów
2020-12-21
Wymagane wykształcenie

Wyższe magisterskie ekonomiczne, zarządzanie i marketing, administracja

Wymagania związane ze stanowiskiem

I. Wymagania niezbędne

1. posiadane obywatelstwo polskie,

2. pełna zdolność do czynności prawnych,

3. korzystanie z pełni praw publicznych,

4. brak prawomocnego wyroku sądowego za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. nieposzlakowana opinia,

6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

7. znajomość obowiązujących ustaw i przepisów wykonawczych do tych ustaw dotyczących wykonywania obowiązków na zajmowanym stanowisku:

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Prawo Przedsiębiorców, ustawy o Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców, ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP, ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

8. znajomość zasad postępowania administracyjnego i prowadzenia dokumentacji na stanowisku pracy,

9. umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera i internetu.

II. Wymagania dodatkowe

1. umiejętność stosowania obowiązujących przepisów prawa, formularzy, procedur, oraz znajomość prowadzenia odpowiedniej dokumentacji na stanowisku pracy,

2. sumienność, sprawność, bezstronność, dobre planowanie i organizowanie pracy, odpowiednia postawa etyczna i komunikatywność,

3. umiejętność analitycznego myślenia i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,

4. udokumentowane doświadczenie w pacy na stanowiskach związanych ze stosowaniem ustawy  Prawo Przedsiębiorców, ustawy o Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej  i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców ,

5. zdolność do efektywnego podnoszenia kwalifikacji.

Zakres obowiązków

1. Realizowanie zadań w zakresie działalności gospodarczej:

a) Przyjmowanie wniosków do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) o wpis (zmianę wpisu, o wpis informacji o zawieszeniu lub wznowieniu działalności gospodarczej, o wykreślenie wpisu z CEIDG) na formularzach złożonych osobiście bądź wysłanych listem poleconym,

b) potwierdzenia tożsamości wnioskodawcy składającego wniosek,

c) przekształcanie wniosków na formę dokumentów elektronicznych podpisywanych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym,

d) przesyłanie wniosków o wpis do CEIDG

e) przekazywanie do archiwum zakładowego wniosków w formie dokumentów papierowych oraz dokumentacji z nimi związanej,

f) weryfikacja elektronicznej bazy przedsiębiorców Gminy Niemce.

 2. W zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, a w szczególności:

a) prowadzenie rejestru instytucji kultury,

b) współdziałanie i koordynowanie z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Niemcach programów działania oraz bilansowania potrzeb na ich finansowanie,

c) organizowanie przedsięwzięć sportowych na szczeblu gminy, oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwoju kultury fizycznej na terenie Gminy.

d) współdziałanie z innymi stanowiskami pracy w zakresie planowania i realizacji remontów i budowy obiektów sportowych.

3. Przyjmowanie zawiadomień i wydawanie decyzji o odmowie wyrażenia zgody na odbycie zgromadzenia publicznego i nadzór nad ich przebiegiem.

4. Przyjmowanie zeznań świadków.

5. Prowadzenie spraw w zakresie ochrony zabytków.

6. Realizowanie zadań wynikających z ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

7. Przygotowywanie projektów uchwał w zakresie czasu pracy placówek handlowych, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności.

8. Prowadzenie ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie.

9. Zaopatrywanie Urzędu Gminy w materiały biurowe.

10. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbiórek publicznych i nadzór nad ich przebiegiem.

11. Prowadzenie spraw w zakresie dozoru nad stanem grobów i cmentarzy wojennych.

12. Prowadzenie całości spraw związanych z ochroną p. poż. na terenie gminy,
a w szczególności poprzez prowadzenie dokumentów w zakresie:

a)  sieci i organizacji straży pożarnej,

b) stanu wyposażenia straży pożarnych oraz prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i eksploatacją sprzętu,

c) prowadzenie nadzoru merytorycznego nad działalnością  OSP,

d) prowadzenie kart drogowych,

e) prowadzenie bieżącej korespondencji,

f) sprawowanie nadzoru nad ochroną pożarową Urzędu.

Wymagane dokumenty

a) życiorys (cv),

b) list motywacyjny,

c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,

d) kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie,

e) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

f) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych,

g) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy tj. świadectwa pracy, a w przypadku trwającego zatrudnienia - zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia,

i) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku,

j) kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności tj. certyfikaty, zaświadczenia, referencje itp. (jeżeli kandydat takie posiada),

Warunki pracy

a) praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym,

b) bezpośredni kontakt z interesantem.

c) praca w godzinach poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek  7.30-15.30.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

W miesiącu listopadzie 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Niemce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi 7%.

Miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: Inspektor w Referacie Organizacyjnym”

1. osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Niemce ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce,

2. drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Niemcach  ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce,  

3.  dopuszcza się składanie dokumentów drogą elektroniczną na adres: info@niemce.pl, opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym,  w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1173).

Za termin złożenia dokumentów uważa się datę i godzinę ich wpływu do Urzędu Gminy Niemce.

      Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy Niemce po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Ponadto we wskazanych dokumentach powinien być podany numer telefonu kontaktowego.

Uwagi

1. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.

2. Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Niemce (www.ugniemce.bip.lubelskie.pl) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy Niemce ul. Lubelska 121. 

3. Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje dodatkowe:

1) Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomione o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego.

2) Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Niemce (www.ugniemce.bip.lubelskie.pl) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy Niemce ul. Lubelska 121. Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności. Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru po umowie o pracę na czas określony, jeżeli nie będzie zastrzeżeń do wykonywanej pracy będzie zawarta umowa na czas nieokreślony. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy. W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

3) Klauzula informacyjna: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

1.       Administratorem danych kandydata na stanowisko zawarte w ogłoszeniu będzie Urząd Gminy Niemce ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce, tel. 81 756 15 21; info@niemce.pl

2.       z Inspektorem Ochrony Danych kandydat może skontaktować się drogą elektroniczną: iod@niemce.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.

3.       dane kandydata będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy na podstawie art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 11 i n. ustawy o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit.  c RODO), a dane niewymienione w przepisach na podstawie zgody kandydata zgodnie art. 6 ust. 1 lit) a RODO;

4.       dane kandydata mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom przetwarzającym, którym Urząd Gminy Niemce zleci wykonywanie czynności przetwarzania danych;

5.       Twoje dane będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6.       Podane przez kandydata dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub organizacji międzynarodowej.

7.       Kandydat ma prawo do żądania od Urzędu Gminy Niemce dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przechowywania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych;

8.       Kandydat ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy  Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

9.       Kandydat ma prawo w każdym momencie wycofać zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody;

10.    Podanie przez kandydata danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

Termin składania dokumentów:

21-12-2020 godz.15.30


Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Iwona Prażmo
Dodano do BIP dnia 10-12-2020 13:20:15