Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Niemce

Szczegóły oferty pracy

Powrót do ofert pracy

Podinspektor w Referacie Organizacyjnym (1etat)

Jednostka ogłaszająca
Urząd Gminy Niemce Lubelska 21-025 Niemce
Data ogłoszenia
2019-08-14
Termin składania dokumentów
2019-08-26
Wymagane wykształcenie

Wyższe magisterskie

Wymagania związane ze stanowiskiem

I. Wymagania niezbędne

1. posiadane obywatelstwo polskie,

2. pełna zdolność do czynności prawnych,

3. korzystanie z pełni praw publicznych,

4. brak prawomocnego wyroku sądowego za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. nieposzlakowana opinia,

6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

7. znajomość obowiązujących ustaw i przepisów wykonawczych do tych ustaw dotyczących wykonywania obowiązków na zajmowanym stanowisku:

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Prawo Przedsiębiorców, ustawy o Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej             i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców, ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP, ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

8. znajomość zasad postępowania administracyjnego i prowadzenia dokumentacji na stanowisku pracy,

9. umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera i internetu.

II. Wymagania dodatkowe

1. umiejętność stosowania obowiązujących przepisów prawa, formularzy, procedur, oraz znajomość prowadzenia odpowiedniej dokumentacji na stanowisku pracy,

2. sumienność, sprawność, bezstronność, dobre planowanie i organizowanie 

pracy, odpowiednia postawa etyczna i komunikatywność,

3. umiejętność analitycznego myślenia i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,

4. udokumentowane doświadczenie w pacy na stanowiskach związanych ze stosowaniem ustawy  Prawo Przedsiębiorców, ustawy o Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej  i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców ,

 6. zdolność do efektywnego podnoszenia kwalifikacji.

Zakres obowiązków

1. Realizowanie zadań w zakresie działalności gospodarczej:

a)      Przyjmowanie wniosków do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) o wpis (zmianę wpisu, o wpis informacji o zawieszeniu lub wznowieniu działalności gospodarczej, o wykreślenie wpisu z CEIDG) na formularzach złożonych osobiście bądź wysłanych listem poleconym,

b)      potwierdzenia tożsamości wnioskodawcy składającego wniosek,

c)      przekształcanie wniosków na formę dokumentów elektronicznych podpisywanych podpisem potwierdzonym profilem zaufania,

d)      przesyłanie wniosków o wpis do CEIDG

e)      przekazywanie do archiwum zakładowego wniosków w formie dokumentów papierowych oraz dokumentacji z nimi związanej,

f)       weryfikacja elektronicznej bazy przedsiębiorców Gminy Niemce.

 

 2. W zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, a w       szczególności:

a)      prowadzenie rejestru instytucji kultury,

b)      współdziałanie i koordynowanie z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Niemcach programów działania oraz bilansowania potrzeb na ich finansowanie,

c)      organizowanie przedsięwzięć sportowych na szczeblu gminy, oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwoju kultury fizycznej na terenie Gminy.

d)      współdziałanie z innymi stanowiskami pracy w zakresie planowania i realizacji remontów i budowy obiektów sportowych.

3. Przyjmowanie zawiadomień i wydawanie decyzji o odmowie wyrażenia zgody na odbycie zgromadzenia publicznego i nadzór nad ich przebiegiem.

4. Przyjmowanie zeznań świadków.

5. Prowadzenie spraw w zakresie ochrony zabytków.

6. Realizowanie zadań wynikających z ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wymagane dokumenty

a)                życiorys (cv),

b)                list motywacyjny,

c)                kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,

d)               kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie,

e)        oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

f)                 oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych,

g)                oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o   braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h)      kserokopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy tj. świadectwa pracy, a w przypadku trwającego zatrudnienia - zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia,

i)        oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku,

kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności tj. certyfikaty, zaświadczenia, referencje itp. (jeżeli kandydat takie posiada),

Warunki pracy

a) praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym, b) bezpośredni kontakt z interesantem. c) praca w godzinach poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

W miesiącu lipcu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Niemce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi 8%.

Miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko: Podinspektor w Referacie Organizacyjnym"

a) osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Niemce ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce,

b) drogą pocztową na adres:  Urząd  Gminy Niemce ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce,

c) dopuszcza się składanie dokumentów drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAPU Urzędu Gminy Niemce oraz na adres: info@niemce.pl, opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany lub profilem zaufanym) w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j.:Dz. U. z 2019 r., poz. 162).

Za termin złożenia dokumentów drogą pocztową lub elektroniczną uważa się datę ich wpływu do Urzędu Gminy Niemce, a w przypadku dokumentów przesłanych drogą elektroniczną również godzinę ich wpływu.

 

Dokumenty aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Składane dokumenty (list motywacyjny i CV) winny być opatrzone podpisaną klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce zawartych w liście motywacyjnym, CV i załączonych do nich dokumentach w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy. Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią klauzuli informacyjnej zgodnie z art. 13  Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym o prawie do cofnięcia zgody."

Ponadto we wskazanych dokumentach powinien być podany numer telefonu kontaktowego. Termin składania dokumentów: 26.08.2019 15.30

Uwagi

1) Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomione o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego.

2) Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Niemce (www.ugniemce.bip.lubelskie.pl) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy Niemce ul. Lubelska 121. Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności. Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru po umowie o pracę na czas określony, jeżeli nie będzie zastrzeżeń do wykonywanej pracy będzie zawarta umowa na czas nieokreślony. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy. W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

3) Klauzula informacyjna: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  1. Administratorem danych kandydata na stanowisko zawarte w ogłoszeniu będzie Urząd Gminy Niemce ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce, tel. 81 756 15 21; info@niemce.pl
  2. z Inspektorem Ochrony Danych kandydat może skontaktować się drogą elektroniczną: iod@niemce.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.
  3. dane kandydata będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy na podstawie art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 11 i n. ustawy o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit.  c RODO), a dane niewymienione w przepisach na podstawie zgody kandydata zgodnie art. 6 ust. 1 lit) a RODO;
  4. dane kandydata mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom przetwarzającym, którym Urząd Gminy Niemce zleci wykonywanie czynności przetwarzania danych;
  5. Twoje dane będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  6. Podane przez kandydata dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub organizacji międzynarodowej.
  7. Kandydat ma prawo do żądania od Urzędu Gminy Niemce dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przechowywania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych;
  8. Kandydat ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy  Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  9. Kandydat ma prawo w każdym momencie wycofać zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody;
  10. Podanie przez kandydata danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

 


Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Iwona Prażmo
Dodano do BIP dnia 14-08-2019 15:12:38