Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Niemce

Szczegóły oferty pracy

Powrót do ofert pracy

[KONKURS UNIEWAŻNIONY]Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich, ul. Szkolna 69, 21-003 Ciecierzyn

Jednostka ogłaszająca
Urząd Gminy Niemce Lubelska 21-025 Niemce
Data ogłoszenia
2020-03-06
Termin składania dokumentów
2020-03-30
Wymagane wykształcenie

Jak niżej

Wymagania związane ze stanowiskiem
 1. Do konkursu na stanowisko dyrektora mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r.
  w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U.
  z 2017 r. poz. 1597 ze zmianami), a w szczególności, które:

 1. posiadają stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;

 2. posiadają wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej  szkole;

 3. ukończyły studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie  z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli – dotyczy również osób niebędących nauczycielami;

 4. posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

 5. w okresie ostatnich pięciu lat pracy przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskały co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy, albo w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskały pozytywną ocenę dorobku zawodowego, a w przypadku nauczyciela akademickiego pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni, natomiast w przypadku o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j.: Dz. U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.), jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

 6. spełniają warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym – dotyczy również osób niebędących nauczycielami;

 7. mają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych – dotyczy również osób niebędących nauczycielami;

 8. nie były prawomocnie ukarane karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j.: Dz. U. z 2019r. poz. 2215),
  a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.:Dz. U. z 2020r. poz. 85) oraz nie toczy się przeciwko nim postępowanie dyscyplinarne;

 9. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe – dotyczy również osób niebędących nauczycielami;

 10. nie toczy się przeciwko nim postępowanie o przestępstwo ścigane                           
  z oskarżenia publicznego;

 11. nie były karane zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
  17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019r. poz. 1440 ze zmianami) – dotyczy również osób niebędących nauczycielami;

 12. w przypadku cudzoziemców – posiadają znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019r. poz. 1480), ukończyły studia pierwszego stopnia, studnia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku filologia polska lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego – dotyczy również osób niebędących nauczycielami;

 13. złożyły oświadczenie lustracyjne bądź informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego do właściwej dla miejsca zamieszkania siedziby kuratorium oświaty – zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji
  o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa  z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j: Dz. U. z 2019r. poz. 430 ze zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora szkoły publicznej urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r. – dotyczy również osób niebędących nauczycielami;

 14. posiadają obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej – w przypadku osób niebędących nauczycielami;

 15. posiadają wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny – w przypadku osób niebędących nauczycielami;

 16. posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osób niebędących nauczycielami;

 17. nie toczy się przeciwko nim postępowanie o przestępstwo ścigane                          
  z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne – w przypadku osób niebędących nauczycielami.

Zakres obowiązków

Zarządzanie i kierowanie działalnością szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wymagane dokumenty

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania                  
  i rozwoju publicznej szkoły;

 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

  - stażu pracy  pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo

  - stażu pracy dydaktycznej - w przypadku  nauczyciela  akademickiego, albo

  - stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

 3. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

  - imię (imiona) i nazwisko,

  - datę i miejsce urodzenia,

  - obywatelstwo,

  - miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

 4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia;

 5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałami kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

 6. w przypadku cudzoziemca - poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:

  - dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa
  w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku  polskim, lub

  - dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

  - dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu  tłumacza przysięgłego języka polskiego;

 7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

 8. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego  - w przypadku  nauczyciela;

 9. poświadczoną przez kandydata za  zgodność z oryginałem kopię karty oceny  pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela  i nauczyciela akademickiego;

 10.  oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie                       
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

 11.  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem                       
  za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 12. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji  związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

 13. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7  ust. 1  i ust.3a ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji  o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz  treści tych dokumentów - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 
  1 sierpnia 1972 r.;

 14. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

 15. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych                     
   i korzysta w pełni z praw publicznych.

Warunki pracy

Zatrudnienie na pełny etat.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

Nie dotyczy

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce

Uwagi

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z napisem "Konkurs  na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich",
z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce w terminie do dnia 30 marca 2020r. do godz. 15.30

W przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data doręczenia  przesyłki do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Niemcach.

Oferty nie mogą być składane w postaci elektronicznej.


Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Lidia Pietras
Dodano do BIP dnia 06-03-2020 08:22:24